Программа

15.01.2013 - 27.01.2013

Cтипендия богемиста 2013

ÚČL AV Чешской Республики объявляет новый тур подачи заявлений на кратковременные программы обучения в 2013 г.Программа обычно рассчитана на 1 месяц и предназначена для иностранных ученых-исследователей.

ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV ČR, v. v. i.

Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1, _ 224810982, FAX 224818437

e-mail: woegerbauer@ucl.cas.cz; www.ucl.cas.cz

 

 

 

 

 

V Praze dne 8. 1. 2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vyhlašujeme nové kolo žádostí o krátkodobé studijní pobyty v Ústavu pro českou

literaturu AV ČR, v. v. i. na rok 2013. Studijní pobyt má rozsah jeden měsíc. Stipendium je

určeno pro badatele ze zahraničí, kteří se zabývají českou literaturou, literárním životem a

kulturou v českých zemích nebo teorií literatury.

Přihlášky

Zájemce zašle do uzávěrky 27. 1. 2013 tyto podklady v českém znění:

1. Jméno a příjmení, akademické tituly, rok narození, současné pracoviště, bydliště;

předpokládaný termín pobytu (od března do prosince 2013).

2. Strukturovaný odborný životopis.

3. Charakteristiku jednoho přesně vymezeného projektu, přehled o přípravných pracích, cíl

studia v Česku a pracovní program pro pobyt v ÚČL AV ČR v rozsahu 2 až 3 stran.

4. Název a stručnou anotaci projektu v rozsahu do 500 znaků.

5. Bibliografii svých nejdůležitějších bohemistických prací s důrazem na posledních 5 let.

Doktorandi či aspiranti mohou uvést i rukopisné kvalifikační a diplomové práce. Pokud

jsou publikace v jiném jazyce než češtině, angličtině nebo němčině, prosíme o překlad

titulu a dvouřádkovou anotaci charakteru publikace.

Návrhy projdou interním výběrovým řízením na našem pracovišti; žádost o podporu pro

návrhy schválené Radou ÚČL podá ředitel ústavu předsedovi Akademie věd ČR, který

rozhodne o přidělení podpory.

Podmínky stipendia

Vzhledem k tomu, že jde o krátkodobé pobyty, není třeba navrhovat pro tento účel zvláštní

projekt; účelem stipendia je podpořit jak doktorské práce, tak přispět k realizaci běžících

badatelských projektů. Projekty, které nemají vědecký záměr (např. překlady, rozhovory),

nemohou být podpořeny.

Stipendistovi bude poskytnuto ubytování, stravné a kapesné podle platných předpisů

v českých korunách. Náklady na cestu hradí stipendista sám. K dispozici mu budou veškeré

badatelské kapacity ÚČL (knihovna, bibliografické služby, pracovní místo), a samozřejmě

i konzultace s kolegy.

Stipendista během svého pobytu nabídne ústavu samostatnou přednášku či prezentaci

dosavadních výsledků projektu v rámci jednoho oddělení. Tuto nabídku lze konkretizovat již

v charakteristice projektu.

Po uskutečnění studijního pobytu odevzdá stipendista zprávu o provedeném výzkumu

a plánovaných publikačních výstupech. Stipendista se zavazuje uvádět v těchto výstupech

odkaz na poskytnuté stipendium AV ČR. Bibliografické údaje o jejich zveřejnění poskytne

ÚČL dodatečně.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

doufáme, že této příležitosti využijete a povzbudíte k ní své kolegy a doktorandy. Svůj návrh

prosím zašlete v elektronické podobě do 31. ledna 2013 na adresu

woegerbauer@ucl.cas.cz.

Se srdečnými pozdravy

 

Mag. Dr. Michael Wögerbauer

zástupce ředitele ÚČL AV ČR, v. v. i.

 

Upozornění: žadatelé ze zemí Visegradské smlouvy mají také možnost ucházet se o

dlouhodobější stipendia na www.visegradfund.org (se sídlem v Bratislavě); přijímající

institucí pak může být opět ÚČL.

 

 

Výzva k podání žádostí o bohemistické stipendium AV ČR 

Где:
Когда:

Od: 15.01.2013
Do: 27.01.2013

Организатор:


Напоминание о мероприятии
Это мероприятие уже началось